• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. นางสาวอรทัย วรสารสุวรรณ วิชาเอกปฐมวัย 2. นางสาวปริชญา สำราญใจ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ 3. นางสาวปรารถนา มุกดาหาร วิชาเอกภาษาไทย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ 1. นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ 2. นางขวัญนลิน ใสโศก ศึกษานิเทศก์ขำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ขำมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ การประเมินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านมา ณ โอกาสนี้