• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2565

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์

สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 1

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนวัดมหาวงษ์

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนกันยายน 2564)

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มอบเงินตามโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนสิงหาคม 2564)

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนกรกฎาคม 2564)

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ขอขอบพระคุณ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่าฯ

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนมิถุนายน 2564)

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล-ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง

กิจกรรม Road Show "ละครนิทานเสริมภูมิรู้สู้พนัน"

การมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน จาก กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความสามารถเานการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่งมอบเอกสารการจัดการเรียนการสอนในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

พิธีอำลาครูเอกชัย ถาวรประเสริฐ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.4-ป.6

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานดูแล คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของลูกแรงงานข้ามชาติ

พิธีอำลาครูศุภลักษณ์ คงเทศน์ เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่

มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

งานสัมมนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิทรรศการการศึกษาบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ขอบพระคุณสำหรับความอนุเคราะห์แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน

บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ทางโรงเรียน

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าและโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลสำโรงกลาง

ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบทุนการศึกษาวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ครบรอบ 91 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ครบรอบ 91 ปี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รร.วัดมหาวงษ์ ขอขอบพระคุณ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รร.วัดมหาวงษ์ ร่วมประชุมประชาคมกับทางชุมชน ต.สำโรงกลาง

ประชุมประชาคมงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการ มอบหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียน

ครูอนงค์ สินธุศิริ อำลานักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ได้ 100 คะแนนเต็ม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันครู ครั้งที่ ๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ประจำปี ๒๕๖๓

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ - ครอบครัวมหาวงษ์

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

การทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะและงานกฐินสามัคคี วัดมหาวงษ์ ปี ๒๕๖๒

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของ ครูผู้ช่วย

กิจกรรมมอบรางวัลการประเมินความสะอาดของโซนรับผิดชอบ ๑/๒๕๖๒

ตลาดนัดมหาวงษ์ "ค้าขาย ได้ความรู้...สู่ความพอเพียง"

มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการ "อย.น้อย สุขภาพดีเริ่มต้นที่โรงเรียน"

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ [ก.ย.๒๕๖๒]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

นิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรม "สสส. ปลูกต้นกล้า NO Alcohol"

โอวัลติน สมาร์ท

มูลนิธิสิกขาเอเซีย (Sikkha Asia Foundation) จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ให้คำแนะนำเรื่องอาหารกลางวัน

พิธีมอบรางวัล กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระอาจารย์พรศักดิ์ อคฺคธมฺโม เผยแพร่การฝึกหายใจ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ [ส.ค.๒๕๖๒]

กีฬาโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

PLC : เครื่องมือสำหรับครู สู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในยุค ๔.๐

"สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิถีชาติอาเซียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมเดินรณรงค์ "หมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก"

การประชุมตัวแทนนักเรียนเพื่อคัดเลือกเมนูอาหารกลางวัน

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผ่านการอบรมโครงการดนตรีพี่สอนน้อง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.

โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

"กตัญญุตาบูชาครู" พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ

ค่าย BOEING TEL Project สนุกคิด พิชิตปัญหา มุ่งหน้ายกระดับการเรียนรู้

โครงการดนตรีพี่สอนน้อง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประเมินครูผู้ช่วย

ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว

ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สพป.สป. ๑ นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อบรมทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา {วันวิสาขบูชา} ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีสวดมนต์เจริญพระพรในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส...สุขภาพกายแข็งแรง

ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.รัชนี อุทัยรัตน์

คณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานกฐินวัดมหาวงษ์ ประจำปี 2561

บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน จัดกิจกรรม "พลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม"

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

รวมพลคน D.A.R.E. ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

ไมโลสนับสนุนให้น้องๆ เล่นกีฬา

กีฬาสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561

เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ค่ายศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม "ธรรมะสู่โรงเรียน"

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2561

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดอบรมการจัดการขยะ

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561

ประกาศเกียรติคุณ "โรงเรียนชาวพุทธต้นแบบ" ปี 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูตาม ว.21/2560