• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.21 MB 57 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.23 MB 109 24 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา [Self Assesment Report : SAR] ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 13.18 MB 181 24 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา [Self Assesment Report : SAR] ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 1.52 MB 160 12 ก.ย. 63
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 6.62 MB 127 23 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.40 MB 761 21 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ ๔๕/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 3.05 MB 80 19 มี.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา [Self Assesment Report : SAR] ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด 0.50 MB 2,009 15 ต.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ดาวน์โหลด 0.80 MB 363 12 ต.ค. 62
ปกหน้า-ปกหลัง สำหรับเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.26 MB 146 21 ก.ค. 62
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) ดาวน์โหลด 1.14 MB 119 21 ก.ค. 62
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 4.58 MB 106 14 ก.ย. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562-2565 ดาวน์โหลด 1.51 MB 108 12 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 4.03 MB 68 12 ก.ย. 63
คำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.60 MB 82 19 มี.ค. 63
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ บทที่ ๔ ดาวน์โหลด 0.56 MB 133 14 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ บทที่ ๓ ดาวน์โหลด 1.81 MB 118 14 ต.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ ดาวน์โหลด 0.37 MB 164 12 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ บทที่ ๒ ดาวน์โหลด 0.08 MB 107 17 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ บทที่ ๑ ดาวน์โหลด 1.82 MB 332 17 ส.ค. 62
ปกหน้า-ปกหลัง สำหรับเข้าเล่มสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.79 MB 120 21 ก.ค. 62
กลุ่มงานบริหารบุคคล     ครั้ง วันที่
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ดาวน์โหลด 1.16 MB 37 18 ต.ค. 65
หลักเกณฑ์การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ ดาวน์โหลด 0.49 MB 60 14 ก.ย. 64
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.08 MB 59 14 ก.ย. 64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 2.42 MB 60 14 ก.ย. 64
รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลด 0.76 MB 83 14 ก.ย. 64
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 1.09 MB 68 14 ก.ย. 64
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ ว22/2560 ดาวน์โหลด 9.13 MB 59 14 ก.ย. 64
หลักเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ดาวน์โหลด 0.64 MB 69 14 ก.ย. 64
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.44 MB 83 14 ก.ย. 64
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลด 4.91 MB 64 14 ก.ย. 64
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด 7.57 MB 81 14 ก.ย. 64
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.12 MB 4,000 10 ก.ย. 63
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.17 MB 99 10 ก.ย. 63
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 131 7 ก.ย. 63
คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.76 MB 72 19 มี.ค. 63
O28 รายงานการไปอบรม ครู และบุคลากร ดาวน์โหลด 0.45 MB 117 15 ต.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ดาวน์โหลด 0.49 MB 185 12 ต.ค. 62
แบบฟอร์มบันทึกการพัฒนาตนเอง สำหรับครู ดาวน์โหลด 0.01 MB 86 17 ส.ค. 62
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ครั้ง วันที่
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลด 0.04 MB 76 12 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.15 MB 70 12 ต.ค. 62
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 2.95 MB 72 12 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด 0.09 MB 63 12 ต.ค. 62
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ดาวน์โหลด 1.36 MB 62 12 ต.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ดาวน์โหลด 1.26 MB 62 12 ต.ค. 62
หนังสือ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ ดาวน์โหลด 6.95 MB 100 12 ต.ค. 62
หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ ดาวน์โหลด 0.62 MB 68 12 ต.ค. 62
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด 0.40 MB 78 11 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด 0.10 MB 68 11 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 2.20 MB 65 11 ต.ค. 62
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.07 MB 72 11 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด 0.25 MB 69 11 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.21 MB 67 11 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด 2.20 MB 112 11 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด 0.22 MB 68 11 ต.ค. 62
กลุ่มงานบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่
หลักเกณฑ์การนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ดาวน์โหลด 0.08 MB 79 14 ก.ย. 64
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 128 11 ก.ย. 63
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 3.44 MB 58 19 มี.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 1.08 MB 1,715 12 ต.ค. 62
คู่มือสำหรับประชาชน     ครั้ง วันที่
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.10 MB 100 12 ต.ค. 62
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.11 MB 342 12 ต.ค. 62
การขอเทียบโอนผลการเรียน (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.12 MB 169 12 ต.ค. 62
การขอลาออก (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.11 MB 102 12 ต.ค. 62
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.12 MB 99 12 ต.ค. 62
การขอย้ายออกนักเรียน (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.16 MB 115 12 ต.ค. 62
การขอย้ายเข้านักเรียน(คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.12 MB 103 12 ต.ค. 62
การรับนักเรียน (คู่มือสำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด 0.14 MB 104 12 ต.ค. 62
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ     ครั้ง วันที่
O37 ดาวน์โหลด 0.92 MB 42 2 ก.ย. 65
O12 SAR พื้นฐาน 64 ดาวน์โหลด 4.31 MB 49 31 ส.ค. 65
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.60 MB 1,211 1 ส.ค. 64
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ป.4 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.09 MB 2,855 5 ก.ค. 64
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.74 MB 1,926 5 ก.ค. 64
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ป.3 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.91 MB 6,357 3 ก.ค. 64
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ป.2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.05 MB 2,520 3 ก.ค. 64
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ป.1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.74 MB 595 3 ก.ค. 64
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ป.5 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.16 MB 4,705 3 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังและติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 12.43 MB 51 6 ส.ค. 64
เอกสารสรุปองค์ความรู้ของโครงการ ดาวน์โหลด 0.60 MB 2,219 30 มิ.ย. 64
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด 1.46 MB 117 14 ส.ค. 63
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (Eng) ดาวน์โหลด 1.28 MB 89 14 ส.ค. 63
O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลด 0.26 MB 94 14 ส.ค. 63
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด 0.48 MB 159 14 ส.ค. 63
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด 0.20 MB 96 14 ส.ค. 63
O3 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.11 MB 112 14 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 3.44 MB 88 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 3.44 MB 56 19 มี.ค. 63
O33 ระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.24 MB 90 15 ต.ค. 62
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 141 15 ต.ค. 62
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มงาน ดาวน์โหลด 0.54 MB 721 12 ต.ค. 62
เอกสารการประเมิน ITA Online2563     ครั้ง วันที่
O38 (2) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 1.07 MB 70 14 ก.ย. 63
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ดาวน์โหลด 0.08 MB 68 14 ก.ย. 63
O38 (1) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 0.09 MB 131 14 ก.ย. 63
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.10 MB 78 14 ก.ย. 63
O10 : แผนการดำเนินงานประจำปี ดาวน์โหลด 4.03 MB 377 12 ก.ย. 63
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.32 MB 108 14 ก.ย. 63
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.09 MB 89 11 ก.ย. 63
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลด 0.60 MB 75 11 ก.ย. 63
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ดาวน์โหลด 0.62 MB 64 11 ก.ย. 63
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 0.14 MB 84 14 ก.ย. 63
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 2.19 MB 71 12 ก.ย. 63
O28 (1) : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด 0.11 MB 69 11 ก.ย. 63
O28 (2) : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด 0.51 MB 156 11 ก.ย. 63
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด 0.09 MB 83 12 ก.ย. 63
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ดาวน์โหลด 0.27 MB 102 11 ก.ย. 63
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด 0.33 MB 92 14 ก.ย. 63
O19 : รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.24 MB 71 14 ก.ย. 63
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ดาวน์โหลด 0.15 MB 81 13 ก.ย. 63
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.18 MB 106 14 ก.ย. 63
O12 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ดาวน์โหลด 1.52 MB 85 12 ก.ย. 63
O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.24 MB 79 14 ก.ย. 63
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลด 0.20 MB 75 11 ก.ย. 63
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 88 11 ก.ย. 63
เอกสารการประเมิน ITA 2564     ครั้ง วันที่
O28-2 ดาวน์โหลด 0.20 MB 42 15 ก.ย. 64
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.11 MB 44 14 ก.ย. 64
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด 0.57 MB 62 14 ก.ย. 64
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.13 MB 201 14 ก.ย. 64
O23 : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือสรรหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.08 MB 77 14 ก.ย. 64
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 1.38 MB 44 14 ก.ย. 64
O16 : รายงานผลการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 74 14 ก.ย. 64
O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.32 MB 60 14 ก.ย. 64
O19 : รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.32 MB 49 14 ก.ย. 64
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ดาวน์โหลด 0.89 MB 50 14 ก.ย. 64
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ดาวน์โหลด 1.20 MB 60 14 ก.ย. 64
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ดาวน์โหลด 0.73 MB 47 14 ก.ย. 64
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ดาวน์โหลด 0.17 MB 59 14 ก.ย. 64
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.04 MB 52 14 ก.ย. 64
O38 : การสเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 1.14 MB 56 14 ก.ย. 64
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.40 MB 52 14 ก.ย. 64
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.17 MB 60 14 ก.ย. 64
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลด 0.60 MB 49 14 ก.ย. 64
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 1.91 MB 51 14 ก.ย. 64
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด 3.15 MB 55 14 ก.ย. 64
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ดาวน์โหลด 0.39 MB 66 14 ก.ย. 64
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 0.14 MB 50 14 ก.ย. 64
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ดาวน์โหลด 0.07 MB 45 14 ก.ย. 64
O27 : หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.11 MB 86 14 ก.ย. 64
O28-1 ดาวน์โหลด 0.28 MB 171 14 ก.ย. 64
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.48 MB 43 15 ก.ย. 64
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.08 MB 49 15 ก.ย. 64
งานพัสดุ     ครั้ง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 0.23 MB 56 15 ก.ย. 64
เอกสารแบบสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ครั้ง วันที่
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ดาวน์โหลด 1.11 MB 44 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนศิลปะ วัฒนธรรมไทย ดนตรี และนาฏศิลป์ ดาวน์โหลด 1.84 MB 64 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.37 MB 41 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ดาวน์โหลด 1.26 MB 42 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดาวน์โหลด 0.09 MB 45 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ดาวน์โหลด 1.28 MB 54 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดาวน์โหลด 1.55 MB 43 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ดาวน์โหลด 0.51 MB 45 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม Exercises On Wednesdays ดาวน์โหลด 1.61 MB 45 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานเชิงบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 0.15 MB 43 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลด 3.90 MB 99 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมนโยบาย สพท. และโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 165 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (ป.4-6) ดาวน์โหลด 2.43 MB 42 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมวันวชิราวุธ ดาวน์โหลด 0.36 MB 577 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษา ดาวน์โหลด 1.31 MB 42 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ดาวน์โหลด 1.53 MB 46 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดาวน์โหลด 0.88 MB 957 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ดาวน์โหลด 1.64 MB 53 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ดาวน์โหลด 2.57 MB 654 2 เม.ย. 65
แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.1-3) ดาวน์โหลด 2.54 MB 1,266 2 เม.ย. 65
เอกสารการประเมิน ITA2565     ครั้ง วันที่
O43 ดาวน์โหลด 0.10 MB 42 2 ก.ย. 65
O27 หลักเกณฑ์การย้ายครู 65 ดาวน์โหลด 2.69 MB 48 2 ก.ย. 65
O40 ดาวน์โหลด 0.08 MB 48 2 ก.ย. 65
O39 ดาวน์โหลด 0.64 MB 78 2 ก.ย. 65
O27 ว 14-2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 50 31 ส.ค. 65
O27 ว 19-2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 46 31 ส.ค. 65
O27 ว 18-2565 ดาวน์โหลด 2.69 MB 42 31 ส.ค. 65
O27 ว 17-2565 ดาวน์โหลด 8.67 MB 45 31 ส.ค. 65
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 2.65 MB 53 30 ส.ค. 65
O37 ดาวน์โหลด 0.92 MB 51 2 ก.ย. 65
O12 SAR พื้นฐาน 64 ดาวน์โหลด 4.31 MB 42 31 ส.ค. 65
O27 หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.23 MB 41 2 ก.ย. 65
O34 ดาวน์โหลด 0.23 MB 47 2 ก.ย. 65
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 4.78 MB 47 30 ส.ค. 65
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ดาวน์โหลด 0.13 MB 47 30 ส.ค. 65
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ดาวน์โหลด 0.16 MB 48 30 ส.ค. 65
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 1.05 MB 48 31 ส.ค. 65
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.84 MB 40 31 ส.ค. 65
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ดาวน์โหลด 0.58 MB 52 31 ส.ค. 65
O24 ดาวน์โหลด 0.04 MB 37 31 ส.ค. 65
O25 ดาวน์โหลด 0.14 MB 50 31 ส.ค. 65
O18 ดาวน์โหลด 0.14 MB 46 31 ส.ค. 65
O20 ดาวน์โหลด 0.68 MB 46 31 ส.ค. 65
O26 ดาวน์โหลด 0.13 MB 47 31 ส.ค. 65
O28 ดาวน์โหลด 0.22 MB 43 31 ส.ค. 65
O35 ดาวน์โหลด 0.08 MB 47 31 ส.ค. 65
O35 ดาวน์โหลด 0.08 MB 49 31 ส.ค. 65
O41 ดาวน์โหลด 0.05 MB 50 31 ส.ค. 65
O36 ดาวน์โหลด 0.86 MB 44 31 ส.ค. 65
O27 ว15-2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 43 31 ส.ค. 65
O27 ว 16-2565 ดาวน์โหลด 1.63 MB 79 31 ส.ค. 65
O12 SAR ปฐมวัย 64 ดาวน์โหลด 2.54 MB 50 31 ส.ค. 65
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 41 30 ส.ค. 65
O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.26 MB 82 30 ส.ค. 65
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.26 MB 46 30 ส.ค. 65
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ดาวน์โหลด 14.11 MB 47 28 ส.ค. 65
O42 ดาวน์โหลด 0.49 MB 51 27 ส.ค. 65
O1 โครงสร้างสถานศึกษา ดาวน์โหลด 75.94 MB 50 27 ส.ค. 65