• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งที่ 075/2565 แต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนในการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.92 MB 46 29 พ.ย 65
คำสั่งที่ 073/2565 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและเวรกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.70 MB 39 29 พ.ย 65
คำสั่งที่ 070/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565 ดาวน์โหลด 0.19 MB 49 13 พ.ย 65
คำสั่งที่ 024/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน ดาวน์โหลด 0.07 MB 73 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 023/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 0.18 MB 82 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 022/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.11 MB 135 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.20 MB 91 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ดาวน์โหลด 1.32 MB 76 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดาวน์โหลด 0.13 MB 97 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 016/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดาวน์โหลด 0.12 MB 218 27 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 017/2565 แต่งตั้งครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.74 MB 140 9 พ.ค. 65
คำสั่งที่ 47/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูฯ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) เดือน ก.ค. 2564 ดาวน์โหลด 0.33 MB 415 13 ก.ค. 64
คำสั่งที่ 020/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.13 MB 1,170 4 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 10/2564 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.13 MB 464 15 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 45/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.14 MB 747 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 42/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.14 MB 210 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 41/2563 แต่งตั้งครูประจำชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 459 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 40/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.17 MB 1,739 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 39/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 204 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 38/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการฝึกสอนลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการฝึกสอนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 158 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 37/2563 แต่งตั้งครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.10 MB 1,556 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 36/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 12,592 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 35/2563 แต่งตั้งงานฝ่ายปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.07 MB 1,159 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 34/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.22 MB 673 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 33/2563 แต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.07 MB 82 31 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 58/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.24 MB 70 21 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 55/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.69 MB 65 12 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 54/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.31 MB 1,837 6 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 51/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด 0.53 MB 63 27 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 50/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.41 MB 133 27 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.60 MB 1,401 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 3.44 MB 860 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๑/๒๕๖๒ แต่งตั้งงานฝ่ายปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.44 MB 1,436 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.76 MB 134 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.77 MB 2,933 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๒ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.41 MB 1,238 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๗/๒๕๖๒ แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.25 MB 82 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๘/๒๕๖๒ แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.55 MB 880 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๔๙/๒๕๖๒ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.78 MB 3,597 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการฝึกสอนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการฝึกสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.05 MB 78 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๖๑/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 2.51 MB 313 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 1.22 MB 69 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๖๖/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.65 MB 267 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๗๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.57 MB 188 19 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.50 MB 95 5 ม.ค. 63
คำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.59 MB 94 13 พ.ย 62
คำสั่งที่ ๘๘/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ดาวน์โหลด 0.55 MB 98 13 พ.ย 62
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.16 MB 2,679 13 พ.ย 62
คำสั่งที่ ๘๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.31 MB 81 12 ต.ค. 62
คำสั่งที่ ๔๕/๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 3.05 MB 139 21 ก.ค. 62
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
คำสั่งที่ 83/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.14 MB 229 31 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 91/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.30 MB 213 22 มี.ค. 64