• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กลยุทธ์สถานศึกษา

1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้