• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เป้าประสงค์

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
3.  ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ ทักษะ มาใช้ในการจัดการ  
    เรียนรู้และปฏิบัติงานได้
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ที่โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมดี
9. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม