• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O12 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวัดมหาวงษ์
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2564


 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวัดมหาวงษ์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2564