• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

     โรงเรียนวัดมหาวงษ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด
2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21
6.  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
7.  สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม