• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

สื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1) ผลงานสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การเขียน  >>> 

จัดทำโดยนายสุรสิทธิ์ งามจิตร ตำแหน่ง ครู 

2) ผลงานสื่อการเรียนรู้ เพลง ล้างมือบ่อยๆ และแนะนำวิธีการล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) >>> 

จัดทำโดย
1) นายวิระชา ทักษิณ ตำแหน่ง ครู 
2) นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ ตำแหน่ง ครู 
3) นางสาวศุภลักษณ์ คงเทศน์ ตำแหน่ง ครู  

3) ผลงานสื่อการเรียนรู้  เรื่อง มาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>> 

จัดทำโดย
1) นายวิระชา ทักษิณ ตำแหน่ง ครู 
2) นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ ตำแหน่ง ครู 
3) นายอดิเรก ทุมวงศ์ ตำแหน่ง ครู 
4) นางสาวศุภลักษณ์ คงเทศน์ ตำแหน่ง ครู  

4) ผลงานสื่อการเรียนรู้  เรื่อง สาธิตเกี่ยวกับมารยาทไทย >>> 

จัดทำโดย
1) นายวิระชา ทักษิณ ตำแหน่ง ครู 
2) นางอนงค์ สินธุศิริ ตำแหน่ง ครู